تندیس رشته مهندسی برق

دانشگاه شهید چمران اهواز-خرداد 96