تندیس رشته مکانیک

دانشگاه چمران اهواز-اردیبهشت 96