تندیس رشته عمران

دانشگاه شهید چمران اهواز-خرداد 96